Wat bieden wij?

Wij bieden zowel onderzoek, diagnostiek als behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen aan op het gebied van verschillende soorten problematiek. Daarnaast hebben we veel ervaring in de begeleiding van ouders wanneer hun kind in behandeling is.

Behalve individuele behandeling bestaat ook de mogelijkheid dat een kind deelneemt in een groep. Bijvoorbeeld voor een training in sociale vaardigheden of een faalangst-reductietraining. Het starten van een groep is uiteraard altijd afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Houd hiervoor de website in de gaten.

Algemene Visie

Wij zien ieder mens als een unieke persoonlijkheid, geschapen om in harmonie met God, zichzelf, zijn medemens en de schepping te leven. God heeft een bedoeling met ieder mens. Wij geloven dat op basis van Gods Woord genezing en herstel mogelijk is voor de totale mens.

Specifieke Kindvisie

Een kind wordt geboren met een potentieel aan mogelijkheden en beperkingen. Wij zien ieder kind als een unieke persoonlijkheid, geschapen om in harmonie met God, zichzelf, zijn ouders, zijn medemens en de schepping te leven. God heeft een bedoeling met ieder kind. Omdat een kind kwetsbaar en afhankelijk van anderen is, is het de verantwoordelijkheid van ouders en andere volwassenen om de potentie van ieder kind te ontwikkelen zodat het die harmonieuze relatie met God kan bereiken. Wij geloven dat er, op basis van Gods Woord, genezing en herstel mogelijk is voor kinderen en jongeren. 

Werkwijze en interventies 

Indien u uzelf of uw kind aanmeldt bij Generations Consultancy wordt er zo snel mogelijk een intake ingepland. Naar aanleiding van de intake wordt er een behandelplan opgesteld voor een diagnostiektraject en/of een behandeltraject. In de behandelovereenkomst wordt aangegeven op welke termijn er geëvalueerd wordt. De behandelmethoden die veel worden toegepast komen voort uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie en speltherapie. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat u ook thuis via E-Health modules van Mirro E-health aan de slag gaat. Contra-indicaties voor het gebruik van E-health zijn psychotische symptomen, problemen met lezen en schrijven en geen toegang hebben tot computer en/of internet.

Generations Consultancy heeft regelmatig collegiaal contact met anderen die werkzaam zijn in de Basis GGZ. Daarnaast vindt er overleg plaats met verwijzers en wijkteams in de regio Zuid Holland Zuid. Indien de problematiek van dien aard is dat er doorverwezen moet worden of er extra ondersteuning nodig is voor de client, dan wordt er contact gelegd met de contactpersonen van de Hoop GGZ, Eleos of Lelie Zorggroep. Er wordt vanzelfsprekend ook contact gelegd met andere zorgaanbieders dan hier genoemd indien dit in het belang van de client is. Al het contact met andere zorgaanbieders gaat in overleg met de client.

Uitwisseling informatie met verwijzer

Aan het begin van het traject wordt met u besproken en schriftelijk vastgelegd of er gegevens uitgewisseld mogen worden met de verwijzer. Afhankelijk van uw hulpvraag vindt er tijdens de behandeling overleg plaats met de verwijzer en de verwijzer krijgt altijd het eindverslag toegestuurd indien daar toestemming voor is gegeven.

 

Samenwerkingen

Om u zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij uw hulpvraag werken wij indien gewenst samen met andere hulpinstanties. Zo hebben wij bijvoorbeeld samenwerkingscontacten met Agathos Thuiszorg. Wilt u meer over Agathos weten, kijk dan op http://www.agathos-thuiszorg.nl

 Aanmeldformulier